foto1
Siedziba
foto1
ASF - aktualna sytuacja
foto1
ASF - informacje dla hodowców
foto1
Ptasia grypa
foto1
Rolniczy Handel Detaliczny


Ogłaszamy przetarg na Przebudowę i rozbudowę budynku we Włoszczowie przy ul. Żwirki 2, dla potrzeb Powiatowego lnspektoratu Weterynarii we Włoszczowie
Numer ogłoszenia: 365468 _ 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

Ogłoszenie nr 365468

SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, uzupełnienie bądź zmianę treści SIWZ w zakresie następujących zapisów:

„Zamawiający nie załączył do SIWZ projektów (budowlanych i wykonawczych), branży  elektrycznej, sanitarnej, budowlanej dotyczących przedmiotu  zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zakres robót nie wymaga opracowania projektów budowlanych, a objęty jest tylko obowiązkiem zgłoszenia wykonania prac.

Pytanie:

Wykonawca w związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami w punktach XXI. oraz XXII.3 SIWZ dotyczącymi zabezpieczenia należytego wykonania umowy prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający ostatecznie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy czy też odstępuje od tego wymogu..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w SIWZ nastąpiła oczywista omyłka w pkt XXII.3 którego zapis powinien brzmieć:

”Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.

Pytanie:

Wykonawca złożył zapytanie czy w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę budynku we Włoszczowie może wystąpić konsorcjum.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisem art. 22 ust 1  ustawy prawo zamówień publicznych

„ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.”

Pytanie:

Wykonawca złożył zapytanie czy zabezpieczenie należytego wykonania robót będzie zwalniane proporcjonalnie do wykonanych prac na podstawie protokołu odbioru częściowego i czy całość zabezpieczenia będzie zwolniona po wykonaniu całości prac

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że pozostawi zabezpieczenie z tytułu gwarancji zgodnie z zapisami art. 151 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.